Jeff Ross se sou bo nou an!


 


Vote pou Jeff Ross, 24 septanm ak 5 novanm.

Sa yo se kek nan ide yo ak vizyon pou pwogram politik ke Jeff Ross sipote kom yon kominote aktivis pou katye nou an ki gen ladan inisyativ politik ijans li sipote kounye a.

Eli Jeff Ross, ak youn nan 4 vote ou yo pou Konsey vil la-gwo, 24 septanm & 5 Novanm.

Problem

Enfomasyon sou Kay

Inegal chwa pou kay - gen yon gwo diferans nan mitan katye Boston yo-laji twou vid ki egziste deja nan rezilta sante, riches, ak estabilite. Endan vil Boston gen plis pase 800 vid inite lojman abodab, men rezidan yo ak devlope sanble yo souvan enfim pa yon pwosesis ankonbran ki manke ak transparans. Jeff ak travay poul kab establie yon pi bon plasman pou tout fanmi et avoka pou yo pratike kontwol sou pwosesis setifikayson an pou chak ane. Kom depite Cite de Boston, Jeff pral travay pou fomile nouvo katye ki baze AMI ( revni medyan) model, ke pat nan vitalite ekonomik et ankouraje ak soutni bilding ak renouvelman nan stock kay len. Jeff ap travay pou kreye nouvo regleman pou devolpman kay mendev ak finansman lokal nan pwoje sa yo pou kreye yo pou nou implike nan fondation lokal ak pou elaji disponibilite inite limite yo.

Enfomasyon sou Edikasyon

Jeff kwe ke edikasyon piblik kalite ta sipoze dwe gen elev - ak paran ki konsantre, sou desizyon pou fe politik ki kab enplike nan tout ak moun tankou: pwofese, administrasyon, gouvenman, sevis amba laj ak lot moun. Nan edikasyon ,nou ta dwe adrese yon apwoch ki ta dwe olistik pou tout bezwen chak timoun. Kom yon papa de timoun Jeff konprann gro pwoblem ki fe elev yo se paka reusi a se pa selman nan sal klas,, men tou,se yon pwoblem sosyal,ekonomik tankou sekirite piblik,transpotasyon, ak anpil lot konsiderasyon. Pou ekzanp ELS, se yon ed gouvenman ki pou timoun ki fe fas a bezwen espesyal nan lekol la, konsey chok, pwofesyonel sante mantal -se kle pou sik tise. Finansman te yon defi ki konsistan pou lekol Piblik Boston an. Jeff se pot pawol bo kote patne yo pou ede timoun yo. Jeff pral yon vwa pou jistis, ankouraje patne nan nivo vil la ak eta yo reassess fomil yo pou chak elev ki gen finansman ak ranje yon sitem kase. Jeff sipote tou soliyson kreyatif diminye twou vid finansman, tankou evalysyon sou ri-yo sevis orijin nan vil la ( pa egzanp, $2 pou chak te kapab jenere $70M nan nouvo pou chak ane).

Enfomasyon sou Proteksyon publik / Piblik Sekirite

Boston te sevi kom yon model nasyonal pou polisye kominote e ak kek nan pousantaj krim ki pi ba nan zon lben yo atrave peyi a. Men, gen yon divisyon stark ki pesite, e nou fe fas ak yon kriz kle ki disproporsyonelman afekte kominote koule a. Chok sa reyel,e sekirite piblik nou yo dwe ale pi lwen,paske tou senpleman fe respekte la lwa epi enkli yon complete kominote enplike apwoch kenbe fanmi ak katye nou yo an sekirite. Tou simpleman gen jis trop zam nan lari nou yo. Anplis de sa nou absoliman dwe bay sipo apwopriye ak mezi sekirite e fok nou sipote ponpye nou yo ak twotwa kriz-pwen nivo kanse e lot ki gen rapo ak travay maladi.Jeff pral yon defanse solid e konsistan pou tout depatman sekirite piblik atrave vil la.

Enfomasyon sou manje nou yo ki bon mache e ki an sante

Jeff te yon defanse depi lontan pou akse nan opsyon pou manje an sante, rekonet ke two lwen gen anpil moun nan Boston kap viv nan “deze manje” e ki gen akse limite chwa imoral ki konsyan. Kom konseye vil ou a, Jeff ap defann kredi taks lavil sou regleman zonaj amikal ak sibvansyon pou adrese mank akse sou pwodi lokal,manje sante e ak distans mache nan katye yo. Efo sa yo ap chache diminye diferans sante ak fasilite chay transpo nan zon defavorize nan boston,pandan yap kreye ankourajman pou yon pi piti mache yo van detay nan vann manje an sante ak pri nomal. Anplis, Jeff pral sipote akse elaji nan manje lokal ki an sante nan lekol nou yo atrave patenarya fem-a-tab. Opotinite sa yo sevi tou pou ranfose estabilite ekonomik pou kiltivate fanmi rejyonal ak pyone and agrikiti iben nan tout vil Boston an.

Enfomasyon sou Piblik Transpotasyon

Pa gen okenn sekre ke Boston fe fas avec yon sri gwo seri defi ak konsideration transpo: yon MBTA ki gen difikilte; sou opotinite yo e pou pataje woulib;akse bisiklet;sekirite pyeton ak an jeneral; trafik kap grandi. Men Boston se lakay tout nan yon kominote enkwayab pwofesyonel nan konsepteur, planifikate,devlope, tabli regleman e ak yon bann talan pou kreye yo vizyon avance pou lavni transpo Boston an. Dyalog kreyatif sou opsyon transpo te vin yon benefis tanjansyel nan diskisyon an nan dirije olympic la e mallgre echek la nan efo an jeneral ide altenatif a yo merite kek nivo nan konsiderasyon-tankou yon telekabin soti nan sid boston e nan estasyon sid,yon extansyon nan Emerald Necklace la oswa yon sevis ki nan Quincy de boston. Nou ka asire nou ke tout katye a ap gen akse a sekirite .Mod aktif nan transpo ak Jeff pral chanpyon ogmante envestisman nan sant sentelize rezo Pol, ki gen ladan metwo, mache ak monte bisikilet enfrastrikti, ak monte bis pi rapid ( E.g dwa dedye pou fe wout,aliyman otobis,koleksyon pri tike ki pa nan tablo, tretman enteseksyon ak pasnyon nivo platfom nan).

Enfomasyon sou Anviwonman ak espas ouve

Boston defini pa pak nou yo, ak espas ouvri, ak cent de pak trase poin par poin nan katye nou yo, aktive kote toupre dlo a, ak espas vet tankou renome Emerald Necklace ak nan Rose Kennedy Greenway. Lwa Prezevasyon Kominote a ka kreye lajan pou pwoteje sant vitalegalite ki enpotan, men nou dwe fe tout efo siplemante pou nou prezeve ak pwoteje espas ki ka balans yo timoman pousantaj devlopman nan Boston. Bilding kontribye nan plis pase mwatye nan emisyon gaz lakoz efe temik nan Boston, ak kap adrese chanjman nan klima. Boston rezistan kilma se yon enkyetid ki vreman reyele nou dwe pran chak etap posib nan direksyon preparasyon ak mitigasyon. Pi lwen pase devlopman nou dwe tou gade efikasite transpo nan Boston ki gen ladan sipo pou solisyon vet sou kabon netralite tankou estasyon elaji EV chaje ak evalyasyon e degradasyon nan Boston ki soti nan konsekans transpo.

Enfomasyon sou Revni ak Pilot

Nan FY18, rapo ki montre vil la te pran an mwens ke 75% mande PILOT
Revenue and PILOT ( peman nan plas taks ) ak kontribisyon ki ka peye pwofi nan Boston soti nan sekte edikasyon ak medikal posede e okipe prede bilya de dola nan pwopriyete atrave vil la, e anko, peye mwens pase $34 milyon nan kontribisyon Pilot la. Estitisyon sa yo se nan machandis Boston li ye, men nou sipoze kreye yon pwosesis kominote a ki egzije sa yo pou yo asire tout “ benefisye kominote” fe,an reyalite , benefisye kominote a, epi rapote kontribisyon sa yo nan yon fason ki konsistan epi ki transparan. Kabap vin gen yon balans ant sipote enstitisyon sa yo masiv oganizasyon benevol ak asire ke tout rezidan nan Boston ka benefisye de prezans yo. Jeff ap veni yo vwa pou asire ke enstitisyon sa yo ap peye pataje jis yo.

Enfomasyon sou Developman

Trepye nan syel la se siy fos ekonomik la, men gen yon balans pou pwoteje rezidan yo kont konsekans entasyonel devlopman ki rapid. Kom konseye vil ou an, Jeff ap toujou gen yon vwa pou rezidan yo, ak balans echel la. Pa egzanp, Jeff ap sipote finansman pou bezwen enfratritki kritik ak proteje konfyans nan dlo anba te Boston; aksyon restriksyon ak refom zonaj ak enpak limye soley la nan pwopozisyon segonde devlopment. Wol konsey la se cheche balans travay ak group kominote yo ak devlope yo menm jan pou pwoteje kalite lavi nou.